Szukaj

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Bartnik Mazowiecki
 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2019 roku. Sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.bartnikmazowiecki.pl jest własnością Justyny Kalińskiej-Kopciał prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska-Kopciał z siedzibą w Płocku (09-400) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8A/5, NIP 7743017579. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej justyna.kalinska@bartnikmazowiecki.pl lub numerem telefonu 692 346 807.

§1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie wyrażenia posiadają następujące znaczenie:

1. Konsument – osoba dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kupujący – Konsument dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Bartnik Mazowiecki.
3. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.bartnikmazowiecki.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
4. Sprzedawca - Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska-Kopciał z siedzibą w Płocku (09-400) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8A/5, NIP 7743017579, adres poczty elektronicznej, justyna.kalinska@bartnikmazowiecki.pl, numer telefonu 692 346 807.
5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Bartnik Mazowiecki dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.bartnikmazowiecki.pl;
6. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające istotne jej warunki w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.
 
§2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów pszczelich.
2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.
4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w języku polskim.
5. Ceny Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych i podlegają zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
6. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku dostaw.
7. Prezentowane w Sklepie Internetowym opisy Produktów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.
8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
9. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwympraktykom rynkowym.
 
§3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać bez rejestracji w Sklepie Internetowym za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W zamówieniu Kupujący podaje swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego i adres dostawy zamówionego Produktu.
4. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, błędnie podane dane adresowe lub kontaktowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia, a nawet je uniemożliwić.
5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną informację o jego przyjęciu. Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

§4. FORMY DOSTAWY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wybór sposobu dostarczenia Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
2. Koszty dostawy(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący i są one doliczane do kosztów Zamówienia.
4. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty Produktu po wcześniejszym ustaleniu tej formy ze Sprzedawcą.
5. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
6. Za zamówienie możliwa jest zapłata w następujących formach:
a) przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy
b) Płatności Shoplo: na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590. Przyjmujemy płatności następującymi kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


7. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
8. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 7 dni skutkuje jego anulowaniem.
9. Możliwa jest wysyłka Produktu w następujących formach:
a) dostawa przez kuriera – orientacyjny czas dostawy od 2 do 4 dni od daty złożenia Zamówienia. Wszystkie zamówienia staramy się przygotowywać oraz wysyłać niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty dostawy zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
2. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującego poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Kupującego lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
2. Kupujący stwierdzając wady w Produkcie, może złożyć reklamację.
3. Składając reklamację, Kupujący zobowiązany jest do odesłania Produktu wraz z opisem stwierdzonych wad i okolicznościami ich ujawnienia oraz żądaniem Kupującego na adres Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska-Kopciał, ul. Kazimierza Wielkiego 8A/5, 09-400 Płock.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest do Kupującego na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub mailowy.
5. Koszt odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego Produktu określa Sprzedawca. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Kupującego, jej kolejne skuteczne dostarczenie odbywa się na koszt własny Kupującego.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
9. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
c) Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy Sprzedaży i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt. 5 i 6.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane przekazywane są dobrowolnie.
4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu w swoje dane, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
5. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
6. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
7. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę Produktu.
8. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
9. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
10. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy m. in. Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj